جراحی پولیپ رحمی با هیستروسکوپ + ویدئو

پولیپ رحمی

جدا کردن پولیپ با قیچی

محوطه رحم بعد از عمل

عکس پولیپ

بازگشت به بالا